Regulamin

Sklep internetowy store.doktorekradzi.pl jest prowadzony przez:

DrDurajski Clinic – firma DrDurajski Clinic, Łukasz Durajski, z siedzibą w Warszawie (03-287), ul. Leona Berensona 10D, lok. 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 9680881440 REGON: 302716845.

SŁOWNICZEK:

AADRM – (skrót od Adobe Adept Digital Rights Management) – system firmy Adobe Systems mający na celu zabezpieczenie przed korzystaniem z Ebooków wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa.

Adobe Digital Editions (ADE) – bezpłatna aplikacja firmy Adobe umożliwiająca odczyt Ebooków (PDF i EPUB) chronionych AADRM. Aplikacja nie jest dostępna w polskiej wersji językowej (informacja aktualna na dzień 31 maja 2017 r.).

Album mp3 – płyta w wersji cyfrowej (plik ZIP zawierający utwory w formacie plików mp3). Zawiera ona wszystkie Utwory mp3 znajdujące się na płycie w postaci jednego pliku do pobrania na urządzenie Klienta.

Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl w zakładce „Kontakt” pod adresem www.store.doktorekradzi.pl/kontakt.

Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy store.doktorekradzi.pl. Ebooki dostępne w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta.

EPUB – format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl.

MOBI – format zapisu książki elektronicznej stworzony przez firmę Amazon.com.

PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do DrDurajski Clinic podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Sklep Internetowy store.doktorekradzi.pl – prowadzony przez DrDurajski Clinic sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową store.doktorekradzi.pl.

Płatności elektroniczne – zewnętrzny w stosunku do drDurajski Clinic podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 • 1. Postanowienia ogólne

. Niniejszy regulamin określa:

 1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl;
 2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl;
 3. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez DrDurajski Clinic i dostępne w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
 4. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
 5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

.

. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl  zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego store.doktorekradzi.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl możliwe jest jedynie po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu.

 • 2. Rejestracja

. Rejestracja w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl umożliwia Klientowi:

 1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
 2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
 3. przeglądanie historii zamówień;
 4. korzystanie z kodów rabatowych;
 5. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

.

. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, DrDurajski Clinic, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

. Rejestracja w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z DrDurajski Clinic umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z Centrum Wsparcia Klienta. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z DrDurajski Clinic o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

. DrDurajski Clinic jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. DrDurajski Clinic jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

 1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
 2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
 3. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
 4. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 13 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez DrDurajski Clinic zgodnie z treścią zamówienia.

.

. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez DrDurajski Clinic. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, DrDurajski Clinic zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 • 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

. Logowanie do Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – nick Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również swój adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl, w tym zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.

. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

 1. oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;
 2. oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
 3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez DrDurajski Clinic z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 10 poniżej.

.

. DrDurajski Clinic jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takich Materiałów, DrDurajski Clinic nie jest zobowiązany do zawiadomienia Klienta.

. DrDurajski Clinic informuje, że Klient odpowiada na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa za szkodę wyrządzoną w wyniku zamieszczenia przez niego Materiału sprzecznego z prawem, naruszającego prawa DrDurajski Clinic lub naruszającego prawa osób trzecich.

. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy store.doktorekradzi.pl nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. DrDurajski Clinic nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl.

. DrDurajski Clinic, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl. DrDurajski Clinic niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym DrDurajski Clinic za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl oraz informując, na czym polega naruszenie.

. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez DrDurajski Clinic z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego DrDurajski Clinic bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl DrDurajski Clinic jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej DrDurajski Clinic, Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym Store.doktorekradzi.pl. Udzielona DrDurajski Clinic licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie DrDurajski Clinic jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia DrDurajski Clinic powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicka wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl).

. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

 

 • 5. Informacje o produktach

. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl:

 1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
 2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

. DrDurajski Clinic zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

. DrDurajski Clinic może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

 • 6. Warunki składania i realizacji zamówień

. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

. W celu złożenia zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl;
 2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
 4. w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;
 5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
 6. wybrać formę płatności;
 7. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

 

. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem. W przypadku zakupu produktów cyfrowych, faktury domyślnie wysyłane będą w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w koncie Klienta.

. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl w zakładce „Moje konto” (sekcja „Pliki do pobrania”). Klient po zalogowaniu do Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl może pobrać go na swoje urządzenie końcowe.

. DrDurajski Clinic nie prowadzi w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl sprzedaży hurtowej. DrDurajski Clinic uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa w § 15 niniejszego regulaminu. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się z DrDurajski Clinic za pomocą Centrum Wsparcia Klienta w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i DrDurajski Clinic warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 poniżej. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl.

. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie DrDurajski Clinic oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli DrDurajski Clinic niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez DrDurajski Clinic zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem DrDurajski Clinic o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a DrDurajski Clinic do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. DrDurajski Clinic ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez DrDurajski Clinic otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym DrDurajski Clinic nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a DrDurajski Clinic nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.

. DrDurajski Clinic zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności dostępnych na Stronie Internetowej store.doktorekradzi.pl.

. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców DrDurajski Clinic, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, DrDurajski Clinic poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez DrDurajski Clinic.

. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, DrDurajski Clinic może zaproponować Klientowi :

 1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta DrDurajski Clinic będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym DrDurajski Clinic będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

.

. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie DrDurajski Clinic), DrDurajski Clinic dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez DrDurajski Clinic. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 13 niniejszego regulaminu.

. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10 i ust. 12-13 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), DrDurajski Clinic zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 14 niniejszego regulaminu.

. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, DrDurajski Clinic w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez DrDurajski Clinic i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

 • 7. Modyfikacje zamówienia

. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako przeznaczone do realizacji (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Moje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, które nie posiadają statusu „w trakcie realizacji”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 14 niniejszego regulaminu.

. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „w trakcie realizacji”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Wsparcia Klienta.

. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl w zakładce „Moje konto” lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.

. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

 • 8. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl mogą być opłacone:

 1. z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych.

.

. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „Płatność i dostawa” w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.

. Klient niezarejestrowany nie może złożyć zamówienia w sklepie internetowym store.doktorekradzi.pl

. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.

. Płatności z góry mogą być uiszczane przelewem bankowym lub poprzez płatności elektroniczne „Przelewy24.pl

. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane:

 1. w przypadkach gdy forma dostawy na to zezwala (Poczta Polska, kurier pocztowy, firma kurierska) – szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Płatność i dostawa”.

. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez DrDurajski Clinic pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 6 ust. 13 niniejszego regulaminu).

. W przypadku gdy możliwa jest płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl.

. Klient może zapłacić za zamówienie z góry korzystając z przelewu bankowego

. Powyższe formy płatności nie mogą być łączone i z każdego sposobu zapłaty Klient może skorzystać tylko raz w ramach danego zamówienia.

. Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl.

. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 • 10. Realizacja zamówień

. DrDurajski Clinic zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do placówki Poczty Polskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do placówki Poczty Polskiej.

. Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji DrDurajski Clinic może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – DrDurajski Clinic wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

 • 11. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

. DrDurajski Clinic jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. DrDurajski Clinic odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 11 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

. DrDurajski Clinic w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez DrDurajski Clinic, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do DrDurajski Clinic i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:

 1. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, do placówki Poczty Polskiej, reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres siedziby firmy. (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).

. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – DrDurajski Clinic niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny DrDurajski Clinic zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność DrDurajski Clinic z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku DrDurajski Clinic wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. DrDurajski Clinic może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność DrDurajski Clinic z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność DrDurajski Clinic za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił DrDurajski Clinic za nabycie danego produktu.

 • 12. Warunki gwarancji

. Produkty sprzedawane przez DrDurajski Clinic mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). DrDurajski Clinic nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.

. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

 1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a DrDurajski Clinic może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do DrDurajski Clinic;
 2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 11 niniejszego regulaminu.

.

 • 13. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

 1. kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;
 2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).

.

. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

. – obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

. – polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

.

. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować DrDurajski Clinic o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem (POBIERZ FORMULARZ). Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu DrDurajski Clinic produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. DrDurajski Clinic zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.

. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DrDurajski Clinic, DrDurajski Clinic nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.

. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt DrDurajski Clinic, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:

 1. po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską, lub kurierem, lub dostarczonej do placówki Poczty Polskiej – odsyłając produkt do siedziby firmy.

.

. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, DrDurajski Clinic informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient. W związku z tym DrDurajski Clinic nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 • 14. Zwrot należności Klientom

. DrDurajski Clinic dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

 1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub dostarczonej do placówki Poczty Polskiej;
 3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
 4. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

.

. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 13 niniejszego regulaminu, DrDurajski Clinic zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże DrDurajski Clinic może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

. DrDurajski Clinic dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez DrDurajski Clinic na rachunek Klienta w banku

 

. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie DrDurajski Clinic nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez DrDurajski Clinic należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres
e-mailowy wezwania do przesłania DrDurajski Clinic numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle DrDurajski Clinic takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie DrDurajski Clinic nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez DrDurajski Clinic należytej staranności prawidłową realizację płatności.

. W przypadku, gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Salonie DrDurajski Clinic, a zamówienie:

 1. zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Salonie DrDurajski Clinic;
 2. zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.

.

. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz DrDurajski Clinic zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.

 • 15. Promocje

. Na stronach Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:

 1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
 2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
 3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
 4. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

.

. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 13 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

. Promocje w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.

. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

 • 16. Dane osobowe

. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl), przetwarzane są przez DrDurajski Clinic, ul. Leona Berensona 10D, lok. 23, 03-287 Warszawa, NIP: 968-088-14-40, REGON: 302716845 (administrator danych).

. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez DrDurajski Clinic, które wymagają podania danych osobowych. DrDurajski Clinic przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 17 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Centrum Wsparcia Klienta. W niektórych przypadkach usunięcie danych lub całkowite usunięcie konta możliwe jest wyłącznie poprzez zgłoszenie żądania do Centrum Wsparcia Klienta.

. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl poświęconej polityce prywatności.

 • 17. Newsletter

. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego DrDurajski Clinic oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) DrDurajski Clinic i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów DrDurajski Clinic i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Newsletter”).

. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

 • 18. Reklamacje

. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do DrDurajski Clinic:

 1. pisemnie na adres siedziby DrDurajski Clinic (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
 2. za pośrednictwem e-maila na adres: kontakt@drdurajski.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

 

. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

. DrDurajski Clinic rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości
e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 • 19. Postanowienia końcowe

. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, DrDurajski Clinic nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a DrDurajski Clinic, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a DrDurajski Clinic, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby DrDurajski Clinic.

. DrDurajski Clinic dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl były na najwyższym poziomie, jednakże DrDurajski Clinic nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl. DrDurajski Clinic dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl było dokonywane w godzinach nocnych.

. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszego regulaminu.

. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy store.doktorekradzi.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy store.doktorekradzi.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

. Językiem umów zawieranych z DrDurajski Clinic jest język polski.

. DrDurajski Clinic zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

 1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl;
 4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
 6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
 7. przeciwdziałanie nadużyciom;
 8. poprawa obsługi Klientów;
 9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl.

.

. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin DrDurajski Clinic poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.

. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

. Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – określający zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl;

 

Załącznik nr 1

Zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl

 • 1. Postanowienia ogólne

. Postanowienia niniejszego załącznika dotyczą Ebooków w formie plików cyfrowych (tj. Ebooków, które nie są zapisane na nośniku materialnym). Warunkiem zakupu Ebooka jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl.

. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka.

. Na stronie store.doktorekradzi.pl ma miejsce weryfikacja geolokalizacyjna. DrDurajski Clinic sprawdza z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Klient składa zamówienie. W przypadku, w którym DrDurajski Clinic nie posiada uprawnień do sprzedaży Ebooka dla Klientów z danej lokalizacji, Klient nie będzie mógł złożyć zamówienia na dany produkt i zostanie mu wyświetlony odpowiedni komunikat. Informacje dodatkowe dotyczące geolokalizacji są zawarte w dokumencie zatytułowanym „Polityka prywatności”, dostępnym w Sklepie Internetowym Store.doktorekradzi.pl.

. DrDurajski Clinic informuje, że w odniesieniu do Ebooków dostępnych w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z Ebooka wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa. Informacje o zastosowanych technicznych środkach ochrony są zamieszczane na Stronach produktowych Ebooków.

. W przypadku Ebooków chronionych AADRM (Adobe Adept Digital Right Management), na Stronie produktowej zamieszczana jest informacja wskazująca na zakres zezwoleń powiązanych z danym Ebookiem, w tym w szczególności:

 1. liczbę urządzeń, na których Ebook może zostać otwarty;
 2. możliwość drukowania i zwielokrotniania Ebooka w innej formie.

 

. W przypadku Ebooków chronionych technologią watermark, każdy nabywany Ebook jest oznakowany indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym przypisanie określonej kopii do Klienta.

. Ebooki chronione AADRM mogą być odczytane za pomocą oprogramowania Adobe Digital Editions (ADE) oraz za pomocą urządzeń zgodnych z Adobe Digital Editions (ADE). Ebooki chronione watermark mogą być odczytane za pomocą wielu popularnych programów i urządzeń, umożliwiających wyświetlenie plików w formacie PDF, MOBI lub EPUB. Szczegółowe informacje o stosowanych technicznych środkach ochrony oraz ich kompatybilności z oprogramowaniem i urządzeniami umożliwiającymi odczyt Ebooków, są dostępne w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl w zakładce „Pomoc”.

. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Ebooka może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

 • 2. Warunki składania i realizacji zamówienia

. W celu złożenia zamówienia na Ebook należy:

 1. zalogować się do Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl;
 2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. wpisać dane do faktury (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
 4. wybrać formę płatności;
 5. podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail);
 6. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);
 7. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

.

. W przypadku zakupu produktów cyfrowych, faktury domyślnie wysyłane będą w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w koncie Klienta. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem, po wcześniejszym poinformowaniu .

. W przypadku zakupu Ebooka w postaci pliku do pobrania przez Klienta, który po zakupie zapisywany jest na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl (sekcja „Pliki do pobrania”), Klient jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl wypełnienie formularza jest konieczne do realizacji zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem znaków.

. W przypadku zamówienia jednocześnie Ebooka/-ów i produktu/-ów innego rodzaju, zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Ebooka/-ów oraz zamówienie dotyczące produktu/-ów innego rodzaju. Każde z zamówień zostanie zrealizowane odrębnie.

. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez DrDurajski Clinic zamówienia złożonego przez Klienta.

. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez DrDurajski Clinic od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności.

. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności DrDurajski Clinic na adres e-mail podany przez Klienta prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie:

 1. potwierdzenie otrzymania płatności;
 2. informacje odnośnie do umieszczenia zakupionego Ebooka w zakładce „Moje konto” w sekcji „Produkty do pobrania”.

. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, DrDurajski Clinic poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, DrDurajski Clinic dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 regulaminu Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl.

 • 3. Odstąpienie od umowy

. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Ebooka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez DrDurajski Clinic o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 • 4. Zasady korzystania z Ebooków

. Zakupione i opłacone Ebooki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl w zakładce „Moje konto”, w sekcji „Pliki do pobrania”.

. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie. acsm (format Adobe Digital Editions) lub PDF/MOBI/EPUB (w przypadku Ebooków bez zabezpieczenia AADRM).

. W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.

. Do pobrania pliku chronionego AADRM niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions.

. Zaleca się zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. DrDurajski Clinic nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków w Sklepie Internetowym store.doktorekradzi.pl, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.

. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

 1. rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
 2. zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

. DrDurajski Clinic informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Ebooków osobom trzecim jest niedozwolone.

 • 5. Reklamacje

. Klient może zgłosić do DrDurajski Clinic reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

 1. zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;
 2. w ciągu 2 (dwóch) godzin od zaksięgowania płatności za Ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

. DrDurajski Clinic ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

 • 6. Postanowienia końcowe

. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego załącznika z regulaminem Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego store.doktorekradzi.pl.